Thursday, September 21, 2017

Phân loại các mối ràng buộc công việc trong MS Project

ĐTC - Phân loại các mối ràng buộc công việc trong MS Project


Mỗi công việc mà chúng ta nhập vào trong Project đều có một số kiểu ràng buộc áp dụng tới nó. Một sự ràng buộc quyết định mức độ mà công việc có thể lên tiến độ lại hay không. Trong bài viết này ĐTC sẽ cùng bạn đi tìm hiểu các mối ràng buộc đó.Trong MS Project có 8 loại ràng buộc và được chia thành 3 nhóm như sau
3 Nhóm - 8 loại ràng buộc trong MS Project

Trong MS Project để thấy được 8 loại ràng buộc này chúng ta Click đúp chọn công việc bất kỳ để hiện bảng Task Information. Trong thẻ Advance chọn list Constrain Type để xem 8 loại ràng buộc.

- Ràng buộc linh hoạt: Project có thể thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc của một công việc. Loại ràng buộc mặc định trong Project là công việc bắt đầu càng sớm càng tốt. Loại ràng buộc này được gọi là As Soon As Possible hoặc là ASAP cho ngắn. Trong ràng buộc linh hoạt không có ngày bị ràng buộc. MS Project không hiển thị bất kỳ chỉ thị đặc biệt nào trong cột chỉ số ID cho các công việc có ràng buộc linh hoạt. 


- Ràng buộc không linh hoạt: Một công việc phải bắt đầu hoặc kết thúc vào một ngày nhất định. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một công việc phải kết thúc vào ngày 11/09/2017. Ràng buộc không linh hoạt đôi khi được gọi là ràng buộc cứng. Khi một ràng buộc không linh hoạt được áp dụng cho một công việc, MS Project sẽ hiển thị một chỉ thị đặc biệt trong cột chỉ số ID. Bạn có thể di chuyển con trỏ chuột đến chỉ thị đó và các chi tiết của ràng buộc không linh hoạt sẽ xuất hiện trong một ScreenTip. 

- Ràng buộc bán linh hoạt: Một công việc có một giới hạn về ngày bắt đầu hay kết thúc. Tuy nhiên, trong phạm vi giới hạn đó, MS Project có sự linh hoạt về tiến độ để thay đổi ngày bắt đầu hoặc kết thúc của một nhiệm vụ. Ví dụ, chúng ta có một công việc phải hoàn thành chậm nhất là ngày 20/10/2017. Tuy nhiên công việc này có thể hoàn thành trước ngày này. Ràng buộc bán linh hoạt đôi khi được gọi là ràng buộc mềm hoặc ràng buộc vừa phải. Khi một ràng buộc bán linh hoạt được áp dụng cho một công việc, MS Project sẽ hiển thị một chỉ thị đặc biệt trong các cột chỉ thị ID. 

Xem thêm nội dung trong video sau:

Lưu ý: Khi làm việc với một công việc có Task mode dạng thủ công (Manually), chúng ta sẽ không thể thay đổi loại ràng buộc hoặc thiết lập một ngày bị ràng buộc cho nó. Nguyên nhân là do MS Project không lên tiến độ cho các công việc có Task mode là thủ công, do đó các ràng buộc không có hiệu lực. 


0 nhận xét:

Post a Comment

KHÓA HỌC THÁNG 3/2019 - CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Name

Email *

Message *