Tìm nội dung trên Blog

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

ĐTC - Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Quyết định 348 của Bộ xây dựng về hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)


QUYẾT ĐỊNH 348/QĐ-BXD NĂM 2021 CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN CHUNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

LINK DOWNLOAD 

"Trong 5-10 năm nữa nếu không áp dụng BIM thì bạn đừng làm xây dựng nữa" - ĐTC

MỞ ĐẦU

1. LỜI GIỚI THIỆU

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. ÁP DỤNG BIM TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.2. TIẾN TRÌNH TỔNG QUÁT TRIỂN KHAI ÁP DỤNG BIM

1.3. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG BIM TRONG DỰ ÁN

1.3.1. Chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp liên quan trong quá trình áp dụng BIM

1.3.2. Vai trò và trách nhiệm của một số vị trí trong việc triển khai áp dụng BIM

1.4. LỰA CHỌN NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM

1.4.1. Nguyên tắc chung

1.4.2. Xác định mục tiêu áp dụng BIM và dự kiến Nội dung áp dụng BIM tiềm năng

1.4.3. Phân tích và lựa chọn nội dung áp dụng BIM

PHẦN 2: CHUẨN BỊ ÁP DỤNG BIM

2.1. TIẾN TRÌNH CHUẨN BỊ ÁP DỤNG BIM

2.2. HỒ SƠ MỜI THẦU/ HỒ SƠ YÊU CẦU

2.2.1. Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, gói thầu xây lắp có áp dụng BIM

2.2.2. Tiêu chuẩn đánh giá nội dung về BIM trong HSDT/HSĐX

2.2.3. Điều kiện hợp đồng

2.2.4. Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR)

2.2.5. Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP)

2.3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIM (BEP)

PHẦN 3: THỰC HIỆN ÁP DỤNG BIM

3.1. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG

3.2. MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG

3.2.1. Khái niệm chung về Môi trường dữ liệu chung

3.2.2. Phân loại CDE

3.2.3. Các khu vực dữ liệu

3.2.4. Một số mã quy ước hỗ trợ quản lý thông tin

3.2.5. An toàn thông tin và bảo mật

3.2.6. Một số đơn vị cung cấp giải pháp CDE thông dụng hiện nay

3.3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CHO NHÓM DỰ ÁN

3.4. TẠO LẬP MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

3.4.1. Yêu cầu chung trong việc mô hình hoá đối tượng

3.4.2. Định dạng trao đổi dữ liệu

3.4.3. Đơn vị và hệ thống toạ độ

3.4.4. Quy tắc đặt tên

3.4.5. Phân chia mô hình

3.4.6. Phân loại bộ phận

3.4.7. Mức độ phát triển thông tin (LOD)

3.4.8. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật mô hình

3.5. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

3.6. LƯU TRỮ MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.6.1. Lưu trữ mô hình thông tin công trình (BIM)

3.6.2. Đánh giá kết quả

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ÁP DUNG BIM

PHỤ LỤC 02: MỘT SỐ NỘI DUNG BỔ SUNG TRONG HSMT/ HSYC

PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BIM

PHỤ LỤC 04: MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN

4.1. CÁC MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN

4.1.1. Mức độ phát triển thông tin 100 (LOD 100)

4.1.2. Mức độ phát triển thông tin 200 (LOD 200)

4.1.3. Mức độ phát triển thông tin 300 (LOD 300)

4.1.4. Mức độ phát triển thông tin 350 (LOD 350)

4.1.5. Mức độ phát triển thông tin 400 (LOD 400)

4.2. TỔ CHỨC THÔNG TIN CỦA LOD

4.2.1. Phương pháp triển khai

4.2.2. Thiết lập yêu cầu đặc tính kỹ thuật của LOD

LINK DOWNLOAD 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Gửi câu hỏi cho ĐTC

Tên

Email *

Thông báo *

MUA/ LẮP ĐẶT CAMERA WIFI EZVIZ CHỌN NGAY